CAMT ร่วม MOU ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

6 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและบริการ (Memorandum of Agreement for TOURISM AND HOSPITALITY CONSORTIUM) ร่วมกับ 4 คณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยฯ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน บริการวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว บริการและการโรงแรม ภายใต้โครงการมุ่งเป้าเครือข่ายบุคคลสู่การสร้างความร่วมมือระดับโลก (Person to Organization) ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ ๑๓ ต่อไป (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง

แกลลอรี่