อธิการบดี และผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางดําเนินการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 กับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบออนไลน์

6 สิงหาคม 2564

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางดําเนินการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกสถาบันผลิตและพัฒนาครู จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมี ดร.จักรพรรดิ วะทา เป็นประธาน โดยทางคณะฯ ได้นําเสนอ แนวทางการดําเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 รวมถึงนำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชม อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องฝึกปฏิบัติการสอน และสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและฝึกงาน สํานักหอสมุด/ห้องสมุด แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ สําหรับนักศึกษาครู ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/สารสนเทศ หอพักสําหรับนักศึกษาทุนจะเข้าพักอาศัย ห้องพักของนักศึกษาตามสภาพจริง สิ่งอํานวยในหอพัก สถานที่กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในหอพัก โดยมีนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ทำหน้าที่ผู้บรรยาย
แกลลอรี่