ต้อนรับเครือข่ายสหภาพยุโรป โปรแกรม Erasmus + เยี่ยมชมการดำเนินงานของ “ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ASTRA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย”

23 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล หัวหน้าโครงการ ASTRA และคณะทำงาน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร ผศ.ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ อ.ดร.อัจฉรา คำอักษร ร่วมต้อนรับทีมเครือข่ายสหภาพยุโรป European Union โปรแกรม Erasmus + จาก Athens University of Economics and Business และ Symplexis ภาคีเครือข่ายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะทำงาน “ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ASTRA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย”
          กว่า 2 ปีที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการเรื่อง “Advancing Strategic Management, Leadership and Fundraising in Higher Education in Asia” (ASTRA Project) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union) ภายใต้กรอบการดำเนินงานของโครงการ Erasmus+ โปรแกรมเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล เป็นหัวหน้าโครงการ และผู้รับทุนในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักงานบริหารงานวิจัยที่ให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นแสวงหาโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับ นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ศึกษาและวิจัยมากว่า 2 ปี โดยศึกษาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการระดมทุนในสถาบันระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการเงินและจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนากิจกรรมการวิจัยในด้านสังคมศาสตร์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียและสหภาพยุโรปรวมกันกว่า 8 สถาบัน ทั้งในประเทศไทย อิตาลี กรีซ เยอรมัน และ สปป.ลาว
          ซึ่งปัจจุบันได้นำผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์เพื่อใช้ดำเนินงานนำร่อง “ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ASTRA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย (ASTRA R&D Innovation and Consulting Hub, CMU Thailand)” ซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนของการสนับสนุนภารกิจ ด้านเครือข่ายระดับนานาชาติ ภาคพื้นยุโรป ให้กับการดำเนินงานด้านการสร้างความร่วมมือ ทั้งเครือข่ายวิชาการ ภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจสำคัญ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศูนย์ฯ ฯลฯ โดยได้จัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จำเป็นทั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็น รวมถึงระบบประชุมทางไกลแบบครบวงจรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการวิจัย ใช้จัดอบรมพัฒนาสำหรับบุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ทั้งนี้โครงการได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานบริหารงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการ
          ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรร่วมกัน ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ Knowledge and Innovation Development Center (KIND) เพื่อต่อยอดและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) ตามนโยบายของวิทยาลัย ฯลฯ สำหรับการแสวงหาโอกาสการเข้าถึงเครือข่ายธุรกิจอื่น ๆ เชื่อมงานวิจัยกับภาคธุรกิจให้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
          การดำเนินงานในกรอบระยะเวลา 1 ปี หลังงานวิจัย โดยผลลัพธ์ที่ผ่านมาสามารถส่งข้อเสนอโครงการไปยังแหล่งทุนสำคัญๆ และได้รับทุนวิจัยเพื่อดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วจำนวน 1 โครงการ และอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์ที่มีทิศทางที่ดีต่อการระดมทุนเพื่อสร้างความยั่งยืนในการทำวิจัยและสร้างความเข้มแข็งให้กับวิทยาลัย ฯลฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต
          ดังนั้นในการเยือนของสมาชิกเครือข่ายสหภาพยุโรปครั้งนี้ ถือเป็นการส่งผ่านและยืนยันในความร่วมมืออย่างเข้มแข็งอย่างเป็นทางการของนักวิจัยของวิทยาลัยฯ การดำเนินงานของศูนย์ฯ ภาพรวมของการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย กับเครือข่ายสหภาพยุโรป โปรแกรม Erasmus + เสริมความแข็งแกร่งให้กับมหาวิทยาลัยตามนโยบายด้านความร่วมมือระดับนานาชาติ

แกลลอรี่