อาจารย์วิทย์ มช. ได้รับทุนส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัยจากสาธารณรัฐออสเตรีย

2 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

             ผศ.ดร.ปัญชิกา ปรังเขียว อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัย Ernst Mach Follow-up Grant (EZA) จาก Agency for Education and Internationalisation (OeAD-GmbH) เพื่อทำวิจัยระยะสั้นและหารือสร้างความร่วมมือ ณ Johannes Kepler University เมืองลินซ์ สาธารณรัฐออสเตรีย
แกลลอรี่