คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22 พฤศจิกายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์จาตุรนต์ บุญลออ และอาจารย์การัณย์ ไพบูลย์เลิศ พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
แกลลอรี่