นักศึกษา Data Science วิทยา มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงานสหกิจศึกษาฯ ระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 มีนาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         นายศิรวิชย์ ศรรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า “รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ” การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 “ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น”

ผลงาน : ระบบประมวลผลและแสดงผลคลังข้อมูล
สถานประกอบการ : บริษัท พีวีทีไอ คอนซัลติ้ง จำกัด
คณาจารย์นิเทศ : ผศ.ดร.กุณฑลี ไชยสี และ ผศ.ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว
รับชมผลงานได้ที่ https://cmu.to/cwie66-sirawit

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะส่งผลงานดังกล่าว
เข้าร่วมประกวดในระดับเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนบนต่อไป

ดำเนินการคัดเลือก โดย สำนักพัฒนาคุณภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566

แกลลอรี่