กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต (Metaverse In Education)

9 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับวิชาการแขนงต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้มีความสามารถมีทักษะที่พร้อมสำหรับการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
.
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต (Metaverse In Education) ขึ้น ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมการการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่าง Metaverse และสามารถนำไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม รวมถึงเป็นการเปิดโลกรูปแบบใหม่ของการสื่อสาร ในการนำข้อมูลต่างๆ จากมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
.
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการบรรยายเรื่อง การเปลี่ยนผ่านการศึกษาไทยในยุคจักรวาลนฤมิต (Digital transformation for Metaverse in Education) โดย คุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการภาคธุรกิจฝ่ายการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด การบรรยายเรื่อง การเปลี่ยนผ่านการศึกษาไทยโดยการสร้างทักษะแห่งอนาคตในยุคจักรวาลนฤมิต (Empowering Digital Transformation in Higher Education for Metaverse with Future Ready Skill) โดย คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ ผู้จัดการอาวุโสโซลูชั่น ภาคการศึกษา บริษัท ลานนาคอม จำกัด การบรรยายเรื่อง Microsoft Surface Smart & Save Devices for Education in Metaverse โดย คุณเกียรติพงศ์ คุปต์กานต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเฟอร์เมด จำกัด และการบรรยายเรื่อง Hololens2 เพื่อสร้างประสบการณ์แบบดื่มด่ำเพื่อการศึกษาในยุคจักรวาลนฤมิต (Hololens2 for Metaverse in Education) โดย คุณวงศกร ปานเนตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท SUSTAINABLE SOLUTION จำกัด
.
กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนและการดำเนินงานที่ทันสมัย ตลอดจนสร้างทักษะแห่งโลกอนาคตด้วยเทคโนโลยี ยกระดับการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านดิจิทัลต่อไป
.
https://www.facebook.com/213002985433527/posts/5198185563581886/?d=n
แกลลอรี่