นักวิจัย MDRI เสวนา “Let food be the medicine” อาหารถิ่น กินเป็นยา ภายใต้โครงการ Soft Power: Lanna Localicious ชูสำรับวิถีชุมชน อาหารเป็นยา

5 มิถุนายน 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

จบไปแล้วกับการเสวนา “Let food be the medicine” อาหารถิ่น กินเป็นยา ภายใต้โครงการ Soft Power: Lanna Localicious ชูสำรับวิถีชุมชน อาหารเป็นยา เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดย ดร.ศันสนีย์ กระจ่างโฉม นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหัวหน้าโครงการฯ ได้กล่าวแนะนำโครงการ 

ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายในเรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอาหารเป็นยาของจังหวัดเชียงใหม่”  โดยได้รับเกียรติจาก ภก.พลแก้ว วัชระชัยสุรพล หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ 
นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา เรื่อง “สมุนไพร การดูแลสุขภาพ คุณค่าทางโภชนาการของผักพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่น” ได้รับเกียรติจาก พท.รัตนะ เสือศรี อาจารย์พิเศษด้านเภสัชกรรมไทย ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลหนองผึ้ง คุณพรรษา บัวมะลิ ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อบ้านใบบุญ และ คุณลาวัล เบี้ยไธสง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดินสันป่าเปา โดยวิทยากรได้บอกเล่าวิธีการดูแลสุขภาพตามแนวทางแพทย์แผนไทย รวมทั้งบอกเล่าประสบการณ์และวิถีการดำรงชีวิต การทานพืชผักพื้นบ้าน สมุนไพร และอาหารท้องถิ่น
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการเสวนา เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนด้านเกษตร สมุนไพร และอาหารชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย คุณนิรันดร์ ปันติ๊บ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันทรายหลวง คุณเจษฎา ชคทันต์บดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เทศบาลตำบลลวงเหนือ และคุณกาญจนา ศรีประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าเปา เป็นการบอกเล่าการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกษตรและอาหารชุมชนของเทศบาลทั้ง 3 แห่ง และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต 
ณ Wintree City Resort Chiang Mai


#CTRD #MDRI #CMU #creativelanna #lanna #SoftPower #ล้านนาสร้างสรรค์

STG 2 ขจัดความหิวโหย
STG 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
STG 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน

แกลลอรี่