ขอแสดงความยินดีกับ Professor Dr.Paul Gordon Patterson ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

24 ตุลาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 Professor Dr.Paul Gordon Patterson ตำแหน่ง Visiting Professor ผู้สอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่ปรึกษางานวิจัยและวิทยานิพนธ์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการเผยแพร่ข้อมูลรายชื่อจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ว่าเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดระดับ Top 2% ของโลกในสาขาการตลาด (Marketing) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ตามมาตรฐานการจัดหมวดหมู่ของ Science-Metrix ซึ่งศึกษาเรื่อง “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” ในวารสารวิชาการนานาชาติ PLOS BIOLOGY ซึ่งใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลาย (citations, h-index, co-authorship adjusted hm-index, citations to papers in different authorship positions and a composite indicator (c-score)) จากสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 22 สาขาหลัก 174 สาขาย่อย

 

การจัดอันดับดังกล่าวจะแบ่งรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภท โดยใช้ข้อมูลการถูกอ้างอิง (citation) ของบทความวิชาการในฐานข้อมูล Scopus ของนักวิจัย (ปรับปรุงเป็นข้อมูลล่าสุด วันที่ 1 ตุลาคม 2566) เป็นเกณฑ์ ประกอบด้วย

 

1. ผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพสูงที่สุด (career-long citation impact) โดยใช้ข้อมูลถึงสิ้นปี ค.ศ. 2022 ซึ่งมีรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในปีนี้ 204,643 ท่าน ในไทย 230 ท่าน 

 

2. ผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี ค.ศ. 2022 สูงที่สุด (citation impact during the single calendar year 2022) ซึ่งมีรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในปีนี้ 210,198 ท่าน ในไทย 341 ท่าน 

 

ทั้งนี้ Professor Dr.Paul Gordon Patterson ติดอันดับจากทั้ง 2 ประเภทข้างต้น ภายใต้สาขาการตลาด (Marketing) ถือเป็นอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ใน 14 ท่านจาก 10 สาขา (sub-field) ในประเภท ผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพสูงที่สุด (career-long citation impact) และถือเป็นอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ใน 32 ท่าน จาก 21 สาขา (sub-field) ในประเภท ผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี ค.ศ. 2022 สูงที่สุด (citation impact during the single calendar year 2022)ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่