อบรมโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

12 มกราคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

KIND BY CAMT หลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรม “การวิเคราะห์องค์กรและการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร (กิจกรรมที่ 2) ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”

นำทีมโดย อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดี ด้านการบริหารระบบ ISO 30401 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้องค์กรเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญของ ISO 30401 : 2018 ระบบการจัดการความรู้ นำไปสู่พัฒนาระบบการจัดการความรู้ขององค์กรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานสากล ISO 30401: 2018 ระบบการจัดการความรู้ รวมถึงวางแผนและดำเนินการขอคำรับรองตามกรอบมาตรฐาน ISO 30401: 2018 ระบบการจัดการความรู้ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม SCC 504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
แกลลอรี่