วิชาการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน CMUBS จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษาที่ได้ดำเนินโครงการร่วมกับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนทางธุรกิจ

6 ตุลาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 วิชาการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน นำโดย ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษาซึ่งดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านเหมืองกุง บริษัทภราดร อินโนซิส จำกัด และบริษัทศูนย์ทำร่ม (1978) เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนทางธุรกิจ พัฒนาธุรกิจชุมชน และช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านสังคมในการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและสร้างวิธีการแก้ปัญหาด้านสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การดำเนินการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในกระบวนวิชาดังกล่าว ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TLIC) ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

 

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี และตัวแทนจากสำนักงานบริหารงานวิจัยและศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TLIC) พร้อมด้วย คุณวชิระ สีจันทร์ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านเหมืองกุงและผู้ใหญ่บ้านเหมืองกุง คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัทภราดร อินโนซิส จำกัด และ คุณกัณณิกา บัวจีน กรรมการผู้จัดการ บริษัทศูนย์ทำร่ม (1978) เข้ารับฟังการนำเสนอ รวมทั้งได้ให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่