ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ แอคะรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี เป็น Eastern Thailand Food Valley และ MICE City ตามแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 5 ปี พ.ศ.2566-2570 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม D206 และเยี่ยมชมอาคารนวัตกรรมสารสกัดมูลค่าสูง IExtract อาคารต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร โรงงานต้นแบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (RF Technology Pilot Plant) และ NSP INNO STORE วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่