CAMT ร่วมกับอบจ. จัดอบรมการเขียนโปรแกรม Microbit ให้แก่นักเรียนในสังกัด

21 มีนาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเขียนโปรแกรมควบคุมเซ็นเซอร์บน Microbit” สำหรับนักเรียนในสังกัดชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microbit เกิดความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการเชื่อมต่ออุปกรณ์เทคโนโลยี และฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม และเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมี อาจารย์ ดร.พรธิดา แก้วกมล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ตั้งแต่วันที่ 18-20 มีนาคม 2567 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

แกลลอรี่