ทีม FoodPrompt แรงสุด ฉุดไม่อยู่ แพลตฟอร์มโภชนบำบัดผู้สูงอายุ คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2566 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

30 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ทีม FoodPrompt แรงสุด ฉุดไม่อยู่ แพลตฟอร์มโภชนบำบัดผู้สูงอายุ
คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2566 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

          รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำทีมวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการขั้นสูง ได้แก่ อาจารย์นายแพทย์ปาณัสม์ เจษฎาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานต์ ปทานุคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน ชวชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์, รองศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล, ศาสตราจารย์ ดร. ระดม พงษ์วุฒิธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เวชยันต์ รางศรี, อาจารย์ ดร.ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ และอาจารย์ ดร.วิภาวดี อยู่อินทร์ ส่งผลงาน“FoodPrompt” เทคโนโลยีชาญฉลาดสำหรับให้โภชนบำบัดและผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจง รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2566 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน 150,000 บาท จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ โดยได้รับพิจารณาว่าเป็นผลงานที่มีประโยชน์แก่ประเทศชาติ

         FoodPrompt หรือ Smart Technologies for Personalized Nutrition Support and Food Fabrication คือ แพลตฟอร์มที่ทีมผู้ประดิษฐ์จากสหสาขาวิชาร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยเชื่อมโยงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแต่ละสาขาตอบโจทย์ของผู้ประสบปัญหาทุพโภชนาการ มุ่งเน้นไปกลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาล) แพลตฟอร์มมีความแปลกใหม่ พัฒนาระบบที่ประกอบด้วยระบบประเมินโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละรายเพื่อนำไปสู่การผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจง ผ่านการเชื่อมโยงด้วยระบบ IoT โดยในส่วนการวิเคราะห์การบริโภคจะผนวกระบบ AI ที่สามารถระบุชนิดอาหาร ปริมาณส่วนประกอบและปริมาณบริโภค พร้อมเปรียบเทียบกับสารอาหารที่จำเป็นจากฐานข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ใช้ แล้วเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้กับระบบการผลิตอาหารที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีสารอาหารสูงและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถขึ้นรูปอาหารได้อย่างอัตโนมัติผ่านเครื่องขึ้นรูปอาหารสามมิติ พร้อมแอพพลิเคชันที่รองรับการทำงานของผู้ใช้ในการเลือกเมนูอาหารทั้งรสชาติและรูปทรง ทำให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอผ่านอาหารที่สารอาหารสูงและรสชาติหลากหลาย ย่อมจะส่งผลให้สามารถจัดการปัญหาทุพโภชนาการได้อย่างครบวงจร ซึ่งนอกจากจะเป็นผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแล้ว FoodPrompt ยังนับเป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบว์แดงปักตรงธงแดงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลักดันงานวิจัย สู่การลงมือจริง และสร้างรูปธรรมแห่งมหาวิทยาลัยนวัตกรรมในขณะเดียวกัน

แกลลอรี่