คณะวิทยาศาสตร์ผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Management and Production of Biofuel)

2 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร การจัดการและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Management and Production of Biofuel) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่

หลักสูตรการจัดการและการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ดำเนินการโดย ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลักสูตรที่จะตอบโจทย์ด้านความมั่งคงทางพลังงาน และการจัดการปัญหาของวัสดุชีวภาพ (Biomass) ในชุมชน ที่มุ่งเน้นผู้เรียนที่ทำงานในอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยของตนเอง ผู้ที่ต้องการทำงานในอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ และผู้ที่มีความสนใจในการจัดการปัญหาวัสดุชีวภาพในชุมชนและต้องการลงทุนผลิตพลังงานทางเลือก (Start-up)

จัดการเรียนการสอนวิชาบรรยาย ทั้งแบบชั้นเรียนและแบบทางไกล ในช่วงเดือนกันยายน 2561 – พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้นักศึกษายังได้ฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ โดยการแก้โจทย์และทำวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายใต้การให้คำปรึกษาจากทีมคณาจารย์ และได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์และการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตน้ำมันชีวภาพ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการต่อยอดงานวิจัย นอกจากความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตและแนวคิดการพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพนักศึกษาต้องมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการจัดการกากของเสียแบบองค์รวม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดการของเสียชีวมวลก่อนนำมาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลในแง่มุมด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 053 943401-2
แกลลอรี่