การรับแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ใน TCAS รอบที่ 1 ของ มช.

22 พฤศจิกายน 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

การรับแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ใน TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 เพิ่มเติม
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

กำหนดการ TCAS รอบที่ 1
https://cmu.to/calendarTCAS166
แกลลอรี่