ศูนย์ผลิตก๊าซ CBG จ.ประจวบคีรีขันธ์ "เชิงพาณิชย์แห่งแรกของ มช."

5 มิถุนายน 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด CBG (Compressed Biomethane Gas) กำลังการผลิต 6 ตันต่อวัน เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับยานยนต์ (NGV)ซึ่งเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์แห่งแรกของ มช. ดำเนินงานโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ภายใต้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 โดยผลิตก๊าซ CBG และจำหน่ายให้กับทาง บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) มาแล้วไม่น้อยกว่า 100 ตัน

ศูนย์ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 องค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,บริษัท ซีพีพี จำกัด (โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม) อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ ฝ่ายธุรกิจ NGV บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)

อ่านเพิ่ม  https://erdi.cmu.ac.th/?p=1389
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่