อาจารย์คณะพยาบาลฯ มช. รับมอบเกียรติบัตรรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567

14 พฤษภาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นนเรศ กาศอุดม นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เป็นประธาน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการศึกษาพยาบาล ประเภทผู้บริหารการศึกษาพยาบาล (สถาบันระดับบัณฑิตศึกษา) และ อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาการวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล (สถาบันการสอนระดับบัณฑิตศึกษา) ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2567 เรื่อง "พลังพยาบาล พลังสู่การดูและคุณค่า & มูลค่าของวิชาชีพการพยาบาล" ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567

แกลลอรี่