CAMT บันทึกความร่วมมือทางวิชการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 มกราคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการความรู้และการจัดทำมาตรฐานคุณภาพ ISO30401 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานที่องค์กรต่างๆ ทั่วโลกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน รวมถึงระบบบริหารคุณภาพ (ISO 30401: 2018 ระบบการจัดการความรู้) โดยในการบันทึกความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำมาตราฐานคุณภาพ ISO 30401 ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตลอดจนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการจัดอบรมให้กับหน่วยงานภายนอกร่วมกัน เมื่อวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมจงกลนี ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
แกลลอรี่