ประชุมหารือบริการวิชาการแก่สังคม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังอาชีพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” ประจำปี 2564 ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

30 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เดชะรัตนางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ประชุมหารือร่วมกับ คุณระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ และคุณมงคล สีแปงวงค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการและแผนงาน เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังอาชีพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” ประจำปี 2564 เพิ่มการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคนพิการหยาดฝนทางด้านการแปรรูปผลิตทางการเกษตร และมีอาชีพที่จะช่วยเหลือตัวเองได้
แกลลอรี่