CAMT ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับบริษัท THINKology Solutions ฮังการี

21 มีนาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

      วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ร่วมกับบริษัท THINKology Solutions Ltd. จากประเทศฮังการี โดยคุณบอลาจ ทูจอน ประธานกรรมการบริหาร (Bal?zs Tuzson, CEO) โดยพิธีการร่วมลงนามในครั้งนี้ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายปีเตอร์ ซียาร์โท (P?ter Szijj?rt?) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
      โดยมีอาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรดิจิทัลเกมและหัวหน้าทีมวิจัย Innovative Computer & Advanced Technology (ICAT), นางสาวแว่นแก้ว ชัยอาราม ผู้จัดการโครงการ DEEC ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และนายวิธวินทร์ ปันตา THINKology International Innovative Business Consultant เข้าร่วมในพิธีการลงนามครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร
      ทั้งนี้ความร่วมมือที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การรับนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมฝึกงานในโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับผู้บริหาร บริษัท THINKology Solutions Ltd. ที่สถานเอกอัครราชฑูตฮังการีประจำกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 และร่วมฟังบรรยายในงาน Thai – Hungarian Agro Innovation Forum ณ C asean Ratchada, Auditorium CW Tower ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำกรุงเทพมหานคร
      นอกจากนี้จากการประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกันระหว่าง CAMT และ THINKology Solutions Ltd. ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา และการประชุม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ KIND วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี เป็นประธานการประชุม ได้มีการวางแผนความร่วมมือด้านการทำวิจัยและสหกิจศึกษาของนักศึกษา ความร่วมมือในโครงการด้าน Digital Technology และความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และ THINKology Solutions Ltd. เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ พัฒนาความร่วมมือนำไปสู่ Global Partnership ต่อไป
แกลลอรี่