บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) กลุ่มลูกจ้างประจำ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

31 มีนาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวสายทอง คำป้อ หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 (ครุฑทองคำ) ประเภทลูกจ้างประจำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2564 โดยในเบื้องต้นสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม มีแนวทางในการดำเนินการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอาจขอเลื่อนการจัดพิธีดังกล่าวออกไปโดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประวัติและผลงาน

นางสาวสายทอง คำป้อ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2540 รวมเป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการ 22 ปี ปัจจุบันสังกัดหน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ รับผิดชอบงานในด้านการบริหารจัดการ ด้านเอกสาร รับ-ส่ง และการให้บริการต่าง ๆ รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น มีความวิริยะ อุตสาหะ ในหน้าที่รับผิดชอบทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการปรับปรุงงานและวิธีการทำงานให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ขยั่นหมั่นเพียรแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ในงานด้านเอกสารต่าง ๆ และการให้บริการเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม โดยข้อเสนอแนะและปัญหาที่พบในการดำาเนินงานมาหาแนวทางแก้ไข ปรุงปรุงเพื่อให้ งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี สนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมออย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทุกด้านมาโดยตลอด เห็นได้จากการได้รับความไว้วางใจจากการร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานสำคัญของคณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนงานจัดอบรมสัมมนาทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เป็นต้น อีกทั้งเป็นผู้ยึดมั่นในจริยธรรมและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมอยู่เสมอ มีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละเวลา และประโยชน์ส่วนตนเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรก เห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ทุกครั้งที่มีโอกาสและได้รับมอบหมาย ไม่ว่ากิจกรรมนั้นต้องเริ่มดำเนินการในเวลาใดก็ตามหรือเป็นวันหยุดราชการหรือไม่ แม้กระทั่งต้องเดินทางไปในท้องที่ที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญมากน้อยเพียงใดไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค หรือต้องแก้ไขปัญหาที่ยากเพียงไร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน มีความยินดีและเต็มใจกระทำอยู่เสมอ

ที่ผ่านมาเคยได้รับรางวัลลูกจ้างประจำดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2548 สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัว เป็นขวัญกำาลังใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้เต็มความสามารถของตนเอง นอกจากนั้นด้านการปฏิบัติงานด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้พัฒนางานของหน่วยงานฯร่วมกับหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อศึกษาแนวทางที่จะดำเนินการระบบการออกเลขที่หนังสือออนไลน์ และ การเลขหนังสือคำสั่งออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออกเลขที่หนังสือ การเก็บสำเนา และการสืบค้นได้อย่างฉับไว โดยในการจัดกิจกรรม CMU KM-Day ประจำปี 2563 เรื่อง พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้นำไปเสนอผลงานเรื่อง “Microsoft SharePoint การจัดการระบบออกเลขหนังสือออนไลน์ หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง สำหรับปณิธานความดีที่ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ได้แก่ มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน และพร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
แกลลอรี่