คณะวิทยาศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท กระจกลวดลายไทย จำกัด

21 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        เมื่อวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท กระจกลวดลายไทย จำกัด (TPG) ณ บริษัท กระจกลวดลายไทย จำกัด โดยบริษัทได้มอบทุนวิจัยสำหรับดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การลดตำหนิผลึกในกระบวนการผลิตกระจกพิมพ์ลาย” ให้กับทีมวิจัย ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ เทียมสอน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย

ในโอกาสนี้ คุณวีรยศ จุฬเกตุ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และวิศวกรฝ่ายผลิต TPG ได้ให้การต้อนรับ และร่วมลงนามความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนำโดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากการลงนามความร่วมมือดังกล่าว ทั้ง 2 หน่วยงาน จะได้ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ ควบคู่กับเชิงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ และความรู้ของบุคลากรของทุกฝ่าย โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่คณาจารย์ประจำโครงการสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ดังกล่าวไปยังนักศึกษาได้  โดย TPG ในฐานะผู้ผลิตกระจกลวดลายรายเดียวในประเทศ จะยังคงมุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกระจก และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

แกลลอรี่