พิธีเปิดการอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ด้านการท่องเที่ยวช้างสำหรับบุคลากรท่องเที่ยวช้าง" Elephant tourism potentialities and knowledge enhancement for elephant tourist staffs

15 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ด้านการท่องเที่ยวช้างสำหรับบุคลากรท่องเที่ยวช้าง" Elephant tourism potentialities and knowledge enhancement for elephant tourist staffs เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 และ วันที่ 12 - 13 กันยายน 2565 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วยสมาคมสหพันธ์ช้างไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นการอบรมและสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับช้าง ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ เช่น ปางช้าง มัคคุเทศก์ ควาญช้าง เป็นต้น รวมทั้งเป็นการให้ความรู้และข้อเท็จจริงเชิงวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับช้าง เช่น การจัดการเลี้ยงดูช้างเพื่อการท่องเที่ยว นำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่สามารถนำไปเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องในอนาคต 

แกลลอรี่