สำนักทะเบียนและประมวลผล เปิดให้บริการระบบตรวจสอบคุณวุฒิออนไลน์

20 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล เปิดให้บริการระบบตรวจสอบคุณวุฒิออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วยลดขั้นตอน และเพิ่มช่องทางตรวจสอบได้ถูกต้อง รวดเร็วผ่านระบบออนไลน์

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการระบบตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาออนไลน์ สำหรับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การตรวจสอบสถานภาพการศึกษา คุณวุฒิการศึกษา สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการจัดทำเอกสารแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิ รวมทั้งช่วยเพิ่มช่องทางในการแจ้งผลและการตรวจสอบสถานะการตรวจสอบคุณวุฒิ โดยสามารถแจ้งผลการตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ และติดตามการแจ้งผลทางไปรษณีย์ได้ นอกจากนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลประวัติ การตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ

สำหรับหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ต้องการตรวจสอบคุณวุฒิ เข้าระบบขอตรวจสอบคุณวุฒิ ได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/degreeverification

ทั้งนี้ การขอตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา ต้องแนบหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านการศึกษา สามารถดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ได้ที่ https://cmu.to/consent

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8950

แกลลอรี่