พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และคุณวิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมประเพณีอันดีงาม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่