ผู้บริหาร CMUBS เข้าร่วมงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ 13

28 พฤษภาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหารคณะ ร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 โดยมี รศ.ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งรูปแบบงานเป็นการร่วมรับฟังสัมมนาภาพรวมยุทธศาสตร์ ก่อนแบ่งกลุ่มสัมมนาย่อยในเรื่องการพัฒนาตาม Agenda ต่างๆ โดย ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ ได้นำเสนอการขับเคลื่อนจาก CMUBS ที่เกี่ยวข้องกับ Agenda 4: Entrepreneurial University ได้แก่การเปิดวิชาใหม่ของคณะบริหารธุรกิจในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (General education) และวิชาโทสาขาการเป็นผู้ประกอบการ (Minor Entrepreneurship) ให้ผู้บริหารจากต่างคณะได้รับทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไปด้วย

ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้บริหารระดับอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารระดับคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน/รองหัวหน้าส่วนงาน/ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าภาควิชาหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา เลขานุการส่วนงาน ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สำนักงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนาจำนวนรวมกว่า 500 คน เพื่อรับทราบทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความร่วมมือด้วยพลังของผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับส่วนงาน ภาควิชา และหน่วยงานในสังกัดอย่างทั่วถึง
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ