สัมมนาเชิงวิชาการ Pre-conference? Workshops Social Return on Investment (SROI) & Sustainable Development Goals (SDGs)

14 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        สัมมนาเชิงวิชาการ Pre-conference? Workshops Social Return on Investment (SROI) & Sustainable Development Goals (SDGs) ภายใต้ #งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน SROI และ SDG ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 – 16.30 น.

โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to SDG Impact Standard
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมสู่ความยั่งยืนในการดำเนินการ Social Return on Investment (SROI) : โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ SDG IMPACT MEASUREMENT AND MANAGEMENT (IMM) : โดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ From Research to Impact – การประยุกต์ใช้แนวคิด SROI และ SDG สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม : โดยคณะเศรษฐศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2567 รับจำนวนจำกัดเท่านั้น?

อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,000 บาท และพิเศษสำหรับ สมาชิก Engagement Thailand/

มหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วม/บุคลากร มช. ชำระค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 2,500 บาทเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://Ent2024.cmu.ac.th

Workshops 1  

อบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to SDG Impact Standard (อบรมมาตรฐานผลกระทบ SDG เบื้องต้น)

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ปิยพงศ์ เนียมทรัพย์ และ ผศ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ (Accredited SDG Impact Standard Trainer)

ในหัวข้อการอบรม ดังนี้

 • แนะนำเป้าหมายของ SDG Impact Standard
 • ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของมาตรฐานผลกระทบ SDG Impact
 • สำรวจแนวคิดสำคัญ ของ SDG Impact
 • แนะนำ 12 การดำเนินการตามมาตรฐาน SDG Impact
 • กรณีศึกษาตัวอย่างผลกระทบ ทั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่น ๆ

Workshops 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมสู่ความยั่งยืนในการดำเนินการ Social Return on Investment (SROI):

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เหมาะสำหรับโครงการด้านสุขภาพ)

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1/1 ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. “แนวคิดหลักการสำคัญของ การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม” โดย รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง
 2. “ความเหมาะสมต่อการนำการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมไปประยุกต์ใช้และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)โครงการเพื่อสังคมและด้านสุขภาพ” โดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์
 3. “ผลลัพธ์ทางสังคมและสุขภาพที่มีผลต่อการคำนวณผลตอบแทนทางสังคมและการคำนวณมูลค่าที่มีผลต่อการคำนวณผลตอบแทนสังคม” โดย ผศ.ดร.วรางคณา นาคเสน
 4. “การประเมินโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์” โดย อ.ดร.นภชา สิงห์วีรธรรม


Workshops 3

อบรมเชิงปฏิบัติการ SDG IMPACT MEASUREMENT AND MANAGEMENT (IMM) : การวัดและการบริหารผลกระทบโครงการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องสืบค้น (Learning Space) ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ และ อาจารย์ ดร.ศศิพัชร์ ชัยสิริบดินทร์

ในหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. แนะนำผู้เข้าร่วมโครงการ และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ
 2. การบริหารโครงการบนแนวทาง Theory of Changeและ SDGs Materiality"
 3. 5 มิติของผลกระทบ และการบริหารจัดการ โดยใช้ Outcome Mapping
 4. การสร้าง Impact Thesis การออกแบบกิจกรรมของโครงการและการสร้างตัวชี้วัด
 5. การเตรียมข้อมูลและการวางแผนสำหรับการประเมินโครงการ


Workshops 4

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้แนวคิด SROI และ SDG สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของ ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะเศรษฐศาสตร์ และสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้อง ECB 3202 ชั้น 2 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบของผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมด้วยแนวคิด SROI โดย อ.ดร.ทศพร คิวประสพศักดิ์
 2. การประยุกต์ใช้ SDG สำหรับการวิเคราะห์ ผลกระทบของผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดย นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ (รองผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เลขานุการคณะทำงานฯ ขับเคลื่อน SDGs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ SROI & SDG นำโดย ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล ผศ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์ อ.ดร.ทศพร คิวประสพศักดิ์ และ อ.ดร.ชนามาศ อินต๊ะปัน
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/rac.cmu/posts/pfbid02rFrZc41ypL5q7jfzFxsdBbxTFhm4FcwNag5dinXk56trLStMJBULFt6QZqif78CFl
แกลลอรี่