สำนักหอสมุดจัดโครงการ "ยืมน๊าน นาน"

20 มีนาคม 2566

สำนักหอสมุด

      สำนักหอสมุด จัดโครงการ "ยืมน๊าน นาน" เริ่มยืมหนังสือวันที่ 20 มีนาคม 2566  คืนหนังสือวันที่ 21 มิถุนายน 2566 
สิทธิพิเศษเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

รายละเอียดโครงการ ยืมน๊าน นาน
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษากำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเท่านั้น และต้องไม่มีหนี้สินหรือหนังสือค้างส่งกับห้องสมุดใด ๆ ในภาคการเรียนที่ผ่านมา (นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้)

2. ยืมหนังสือเฉพาะที่สำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) และห้องสมุดที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

3. นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และลงทะเบียนเรียน Summer จะได้รับ 2 สิทธิ์การยืมหนังสือ โดยหนังสือห้องสมุดกลางและห้องสมุดที่ร่วมโครงการฯ จะกำหนดส่งคืนในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 สำหรับห้องสมุดที่ไม่เข้าร่วมโครงการมีกำหนดส่งเป็นไปตามประกาศของสำนักหอสมุด

4. สิทธิการยืม (จำนวนเล่ม) ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักหอสมุด

5. กรณีหนังสือหาย/ ชำรุด/ คืนหนังสือเกินกำหนดส่ง จะมีค่าปรับตามประกาศของห้องสมุด (5 บาท/เล่ม/วัน)

เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2566 ได้ที่

  •  เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 สำนักหอสมุด

  • Inbox ผ่าน Facebook Fanpage: LibraryCMU

  • Inbox ผ่าน Line Official: @cmulibrary


ห้องสมุดที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ I คณะพยาบาลศาสตร์ I คณะเศรษฐศาสตร์ I คณะอุตสาหกรรมเกษตร I คณะวิจิตรศิลป์ I คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ I คณะสัตวแพทยศาสตร์ I คณะเภสัชศาสตร์ I คณะบริหารธุรกิจ I คณะเกษตรศาสตร์

แกลลอรี่