ต้อนรับอาคันตุกะจาก Department of Science and Technologies, University of Sannio-Italy

4 มีนาคม 2562

คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:30 น. Asst. Prof. Dr. Doan Van Hien อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ได้นำ Prof. Dr. Marina Paolucci, Head of Animal Biology Laboratory, Department of Science and Technologies, University of Sannio-Italy เข้าเยี่ยมคารวะ รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การร่วมดำเนินโครงการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการร่วมกัน ตลอดจนเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “Natural products and Aquaculture applications” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562  ข้อมูลโดย : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
แกลลอรี่