คณาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists 2023”

12 ตุลาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์


        คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists 2023”

ทั้งนี้ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists 2023” ประกอบด้วย

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประเภท ผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพสูงที่สุด (career-long citation impact) จำนวน 8 ท่าน
ศ.เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Analytical Chemistry
ศ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Applied Physics
ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา General Mathematics
ศ.เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials
ศ.เกียรติคุณ ดร.สมชาย ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials
ศ.ดร.สุพล อนันตา คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials
รศ.ธิติพันธุ์ ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials
รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประเภท ผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี ค.ศ. 2022 สูงที่สุด จำนวน 9 ท่าน
รศ.ดร.กรธัช อุ่นนันกาศ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Analytical Chemistry
ศ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Applied Physics
รศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Entomology
ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ คณะวิทยาศาสตร์ สาขา General Mathematics
ศ.เกียรติคุณ ดร.สมชาย ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials
รศ.ธิติพันธุ์ ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Materials
รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ (retired) สาขา Materials
ศ.เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Mycology & Parasitology
รศ.ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Mycology & Parasitology

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ora.oou.cmu.ac.th/top2cmu2023/
แกลลอรี่