พิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก ประจำปี 2566

8 มิถุนายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ รองคณบดีด้านบริหาร พร้อมด้วย คุณกมลชนก กาวิล เลขานุการ และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 (ครบรอบ 727 ปี) ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชน อุทิศส่วนกุศลถึงเทพยดาอารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเม็งราย พ่อขุนงำเมือง พ่อขุนรามคำแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่เมืองเชียงใหม่ ทำให้เกิดความสงบร่มเย็น และ เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบล้านนาอันดีงามให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

แกลลอรี่