ผู้บริหารบริษัท Landscape Architects 49 Limited มอบหนังสือบันทึกองค์ความรู้จากประสบการณ์ของบริษัทให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

9 ธันวาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตต้อนรับ คุณปรีดาพนธ์ บัณฑิตยานนท์ และคุณอารักษ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้บริหารบริษัท Landscape Architects 49 Limited ในโอกาสที่ได้มอบหนังสือบันทึกองค์ความรู้จากประสบการณ์ของบริษัท ให้แก่คณะฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และนักศึกษาในคณะฯต่อไป พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารและพื้นที่การเรียนการสอนภายในคณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่