โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรสายสนับสนุน ณ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS Group

25 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - RS Group เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00-16.30 น. โดยมีหัวหน้างานและบุคลากรฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร RS Group ให้การต้อนรับ ซึ่งได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ Rebranding การ Transform องค์กร ในการสร้างสื่อใน Social Media เชิงสร้างสรรค์และเข้าเยี่ยมชม RS Building รวมถึง Facility ต่างๆ เพื่อนำแนวคิด องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้และพัฒนาสู่การปฏิบัติในด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของคณะต่อไปในอนาคต ในส่วนการบริหารจัดการด้านบุคลากร มีการนำหลักการ Agile ของ RS คือการแบ่งทีมงานรับผิดชอบหน่วยธุรกิจต่างๆ และองค์กรต้องมีระดับชั้นไม่มาก เพื่อให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ RS ยังนำแนวทางการวัดผลแบบ OKR หรือ Objective and Key Results มาใช้ ส่วนสำคัญคือ ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมมองเป้าหมายเดียวกัน และยังสามารถวัดผลได้หลายมิติทั้งด้านวัฒนธรรมองค์กร การทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกัน และการจัดการอาคารและพื้นที่เป็นแบบอาคารประหยัดพลังงาน MEA ENERGY AWARDS ประเภทอาคารสำนักงาน โดยดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและการใช้รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน โดยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดของเสียในกระบวนการ พร้อมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นและคงอยู่ต่อไป ด้วยกรอบการดำเนินงานที่ครอบคลุมการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ธรรมชาติ
แกลลอรี่