งาน CMU Happy Retirement เกษียณสุขใจ ประจำปี 2567

28 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน CMU Happy Retirement เกษียณสุขใจ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นโครงการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Mutual Separation Plan : MSP) ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการ ‘เกษียณสุขใจ’ ภายใต้แนวคิดของหลักการ Mutual Separation Plans ที่เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามความสมัครใจโดยจะต้องเป็นการที่พนักงานมหาวิทยาลัยสมัครใจลาออก โดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นความสมัครใจและยินยอมของทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567


ภาพประกอบข่าว : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แกลลอรี่