คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เดินทางเข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Gazi ประเทศตุรกี

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์ในระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีกร ทองสุขดี หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ สร้อยสุดา วิทยากร และ อาจารย์ ดร. พิกุล เลียวสิริพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เดินทางเข้าพบคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Gazi เมือง Ankara ประเทศตุรกี เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ ที่เน้นการบริการของ Family Development Cener และ งานวิจัยร่วมเกี่ยวกับ Multiple Disabilities Assessments and Development

ในการนี้ รองศาตราจารย์ ดร. รัชนีกร ทองสุขดี ยังได้รับเชิญบรรยายเรื่อง "Educating Individuals with Multiple Disabilities in Thailand" แก่คณาจารย์ ครู และ นักศึกษาเอกการศึกษาพิเศษ นอกจากนั้นยังได้เข้าสังเกตการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น และพิการซ้อนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเยี่ยมชม Disabilities Support Services อีกด้วย
 
แกลลอรี่