นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเดือนเมษายน 2566

19 เมษายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

     คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับสโมสรศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565-2566 จัดโครงการนำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่า เดือนเมษายน 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 โดยนักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรม เก็บขยะ ฟื้นฟูป่า และมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ณ เขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์อุทยาน ดอยสุเทพ- ปุย (ทป.4) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว ได้มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงปัญหาของการเกิดไฟป่าและมลพิษ ทางอากาศ และเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และส่งเสริมมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีพในอนาคตในสังคมอย่างมีความสุข

แกลลอรี่