Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Paris-Belleville (ENSAPB) Workshop

25 มกราคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับ Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Paris-Belleville (ENSAPB) โดยมีรองศาสตราจารย์คมสัน ธีรภาพวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่