พิธีมอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ CREATIVE DESIGN AWARDS 2022

8 ธันวาคม 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ CREATIVE DESIGN AWARDS 2022 ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของล้านนาสร้างสรรค์ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 (SO3) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เชียงใหม่สร้างสรรค์ อุทยานวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ องค์กรความร่วมมืออื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อมุ่งสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเชิงนวัตกรรม ซึ่งขยายพื้นที่ไปสู่ 8 จังหวัดพื้นถิ่นล้านนา เพื่อต้องการที่จะส่งเสริมการออกแบบล้านนาร่วมสมัย แสดงตัวตนของผู้ออกแบบและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากท้องถิ่นออกไปสู่วงกว้าง โดยมีอาจารย์ ดร.ไพรัช. พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่