พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน นอกจากนี้ภายในพิธีดังกล่าวได้จัดมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2562 พิธีมอบรางวัลกองทุนอธิการบดี ในปี 2561 - 2562 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ในปีการศึกษา 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประจำปี 2562 และ พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2562

ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2562 ประเภทผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านบริหาร ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
แกลลอรี่