กิจกรรม “วันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส ครั้งที่ 9”

5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์

ศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “วันครอบครัวยิ้มสวย เสียงใส ครั้งที่ 9” ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลต ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่