ผู้บริหารพบคณาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ และอาจารย์บรรจุใหม่

2 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพบปะพูดคุย ให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และการขอตำแหน่งทางวิชาการ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าการศึกษาระดับปริญญาเอก แก่คณาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อ และอาจารย์บรรจุใหม่ จำนวน 9 คน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่