งาน 2nd International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Food Technology (ICAFT) 2021

9 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2564 ที่ผ่าน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Co-host) ได้ร่วมกับ Faculty of Bioresources and Food Industry, University Sultan Zainal Abidin (UniSZA) จัดงาน 2nd International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Food Technology (ICAFT) 2021 โดยมี รศ.ดร.นิรมล อุตมอ่าง ร่วมเป็น Keynote speaker บรรยายในหัวข้อเรื่อง Innovative Products from Thai Rice ผ่านทาง Webex ซึ่งโครงการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.
แกลลอรี่