ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการและทำความสะอาดในหอพักนักศึกษา จำนวน 3 อัตรา

22 พฤษภาคม 2562

สำนักงานหอพักนักศึกษา

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการและทำความสะอาดในหอพักนักศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,020.- บาท จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุระหว่าง 25-35 ปี
 2. เป็นผู้มีมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
 3. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
 4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 5. มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสำนักงาน ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และผู้มาติดต่องาน
 6. สามารถทำความสะอาด และอยู่เวรให้บริการแก่นักศึกษาในเวลากลางคืนได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

        ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ได้ที่งานธุรการ สำนักงานหอพักนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาทำการ

เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

 1. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 ใบ
 6. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
 7. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 8. เอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ


รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ในเอกสารการรับสมัครดังแนบ