มช. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 พฤษภาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


          ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมประชุมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ส่วนงานได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับทราบโดยทั่วกัน ในการสร้างความเข้าใจและการรับรู้อย่างทั่วถึง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่อให้เป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ การสร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้จัดทำรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวีดิทัศน์ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติ สามารถดูรายละเอียดได้ที่

1. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับภาษาไทย) https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/docSubMenu/org/announcement-cmu-th.pdf
2. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/docSubMenu/org/announcement-cmu-en.pdf3. วีดิทัศน์ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://hr.oop.cmu.ac.th/images/submenu/org-vdo.mp4


 

ข้อมูลโดย : กองบริหารงานบุคคล
แกลลอรี่