โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

12 ตุลาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว เนื่องในโอกาสวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ซึ่งตรงกันวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ณ ลานกิจกรรมโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 -10 ตุลาคม 2564 โดยมีสัตว์เลี้ยงที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 223 ตัว ภายในงานยังจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงจากสัตวแพทย์ จัดโดย กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
แกลลอรี่