อบรมหลักการออกแบบเกมใน Metaverse

7 กันยายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ “หลักการออกแบบเกมใน Metaverse เพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีอาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาดิจิทัลเกม พร้อมกับนักศึกษาในหลักสูตรร่วมเป็นวิทยากในการอบรมและให้ความรู้ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเขียงใหม่
แกลลอรี่