ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ เข้าร่วมตรวจวิทยานิพนธ์ ณ Faculty of Architecture, Souphanouvong University ประเทศลาว

25 กรกฎาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิน ว่องวิกย์การ หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม (ADC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมตรวจวิทยานิพนธ์ ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2566 ณ Faculty of Architecture, Souphanouvong University ประเทศลาว
แกลลอรี่