กิจกรรมเวทีเสวนา ‘การผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่’

30 พฤษภาคม 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมเวทีเสวนา "การผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่" อีกหนึ่งก้าวของขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ‘โครงการการส่งเสริมศักยภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่การขับเคลื่อนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ(NEC) ด้วยแนวคิด BCG Economy’

ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษว่าด้วยทิศทางและโอกาสในการผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เป็นผู้กล่าวคำรายงาน

ก่อนถึงช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้เก็บเกี่ยวสาระความรู้ควบคู่อัพเดตสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของการผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่ ในเวทีเสวนาเนื้อหาเข้มข้นที่ได้หลากกูรูผู้เชี่ยวชาญ อย่าง คุณอัญชลี จรัสสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ, คุณพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ, คุณวรชาติ ชูชม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (BOI), คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันมุมมอง ขยายความเข้าใจ ประเมินจุดแข็งและความพร้อมในการขับเคลื่อน NEC

ส่วนภาคบ่ายเป็นการนำเสนอข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของโครงการฯ อาทิ ภาพรวมของโครงการ สรุปข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และข้อมูลจากการประชุมระดมสมอง 4 Clusters รวมถึงช่องทางการติดตามสื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ของโครงการฯ ซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้และการผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดการขับเคลื่อนบนแนวทางที่ชัดเจน อันจะช่วยก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ตลอดจนต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดการผลิต การบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต เมื่อ วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม Wintree City Resort จ.เชียงใหม่

______

กิจกรรมภายใต้ชุดโครงการ ‘การพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ด้วยแนวคิด BCG Economy สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

#Forum #NEC #BCGEconomy #CTRD #MDRI #CMUแกลลอรี่