ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัญภ์ณัฐ จินดาพล รหัส 632331001 สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่าขั้นสุดท้าย

28 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัญภ์ณัฐ จินดาพล รหัส 632331001 สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่าขั้นสุดท้าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ในหัวข้อ "การเตรียม ลักษณะ และสมบัติเชิงหน้าที่ของไฮดรอกซีอะพาไทต์จากกระดูกปลาตาหวาน (Priancanthus tayenus)"
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อุทุมพร สุระยศ
ประธานการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ
กรรมการสอบ อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย
แกลลอรี่